2- El vestit. El vestido

Un cop restaurada la finestra, és hora de triar el vestit.Restaurada la ventana, es hora de escoger el vestido.A aquest marc crec que li anirà molt bé aquest vestit, és el jardí de l'antiga farmàcia d'Ochagavia. És l'imatge que veig cada matí al llevar-me quan estic a allà i que em transporta sobre tot a la primavera quan està tot florit, al país dels contes de fades.A este marco creo que le quedará muy bien este vestido, es el jardín de la antigua farmacia de Ochagavia. Es la imagen que veo cada mañana al levantarme cuando estoy allí y que me transporta sobre todo en primavera cuando estátodo florido, al país de los cuentos de hadas.Aquest marc és de sobretaula, te una part de finestra antiga de roure i la base és de roure nou,…
. . .

3- Portalada

Les pedres de les portalades, estan fetes amb els retalls d'una empresa que extrau i elabora pedra natural.Las piedras de las portaladas, estan hechas con los retales de una empresa que extrae i elabora piedra natural.Les pedres s'han de tallar una a una i ajustar a la mida fins aconseguir la portalada que volem.Las piedras se cortan una a una i se ajustan hasta conseguir la portalada deseada.
. . .

4- Pedra sobre pedra. Piedra sobre piedra

Un cop tallades totes les pedres, fet el balcó i la taulada, cal fer ciment per poder-ho enganxar.Una vez cortadas todas las piedras, hecho el balcón y el tejado, tendremos que hacer cemento para poderlo pegar todo.Ja podrem fer els acabats, les portes i finestres i tots els detalls.Ya podremos hacer los acabados, las puerta y ventanas y todos los detalles.
. . .

5- Els detalls. Los detalles

 Ja enganxades les pedres, el balcó i la taulada, només falta fer els detalls.Una vez pegadas las piedras, el balcon y el tejado, solo faltan los detalles.Les portes, finestres i baranes, estan fetes amb fusta reciclada, amb petits retalls que sobren de la fusteria.Las puertas, ventanas i barandillas, estan hechas con madera reciclada, pequeños recortes que sobran de la carpinteria. S'han de fer també les jardineres, els testos, els ornaments de sota el balcó, els claus de les portes, el picaporta...Hay que hacer también las jardineras, las macetas, los adornos del balcón, los clavos de las puertas, el picaporte...Així acaba el procés de creació d'una Porta del Pirineu.Así termina el proceso de creación de una Porta del Pirineu.
. . .

Què són les Portes del Pirineu?

Reproduccions de façanes i portes de cases del Pirineu, fetes amb materials originalsReproducciones de fachadas y puertas de casas del Pirineo, hechas con materiales originales Imitation doors and façades of Pyrenees houses made in original materialsEls marc estan fets amb finestres i portes restaurades i materials reciclatsLos marcos estan hechos con  ventanas y puertas restauradas y con materiales recicladosThe frames are made out of restored windows, doors and other recycled materialsEs poden fer reproduccions per encàrrec, a partir de fotografies  Podemos hacerles reproducciones por encargo, a partir de fotografiasReproductions can be made on comission from photographsNomés per a interiorsSolo para interioresOnly for indoors
. . .