5- Els detalls. Los detalles

 Ja enganxades les pedres, el balcó i la taulada, només falta fer els detalls.
Una vez pegadas las piedras, el balcon y el tejado, solo faltan los detalles.

Les portes, finestres i baranes, estan fetes amb fusta reciclada, amb petits retalls que sobren de la fusteria.

Las puertas, ventanas i barandillas, estan hechas con madera reciclada, pequeños recortes que sobran de la carpinteria. 

S’han de fer també les jardineres, els testos, els ornaments de sota el balcó, els claus de les portes, el picaporta…
Hay que hacer también las jardineras, las macetas, los adornos del balcón, los clavos de las puertas, el picaporte…

Així acaba el procés de creació d’una Porta del Pirineu.
Así termina el proceso de creación de una Porta del Pirineu.